Webové stránky používají k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookies.

Následující volbou souhlasíte s využíváním cookies a použití údajů o vašem chování na webu pro zobrazení cílené reklamy.

Personalizaci a cílenou reklamu si můžete kdykoliv vypnout nebo upravit.

Více informací zde

Kalkulačka | Srovnávač.partners.cz

Podmínky dle Nařízení Platform to Business

V souladu s Nařízením Evropského Parlamentu a Rady (EU) 2019/1150 o podpoře spravedlnosti a transparentnosti pro podnikatelské uživatele online zprostředkovatelských služeb (dále také „Nařízení Platform to Business“ nebo „Nařízení P2B“) s cílem zvýšení transparentnosti o fungování platformy srovnávače finančních produktů na internetové stránce online-srovnavac.partners.cz dává na vědomí společnost NextPage Media, s.r.o. podnikatelským uživatelům, tj. poskytovatelům, jejichž finanční produkty jsou předmětem srovnání, resp. zprostředkování v rámci uvedené platformy, níže uvedené obchodní podmínky a detaily fungování předmětné platformy.

Terminologie

Podnikatelský uživatel – společnost, jejíž produkty jsou předmětem porovnání na internetové platformě srovnávače

Poskytovatel online zprostředkovatelských služeb – společnost NextPage Media, s.r.o. provozující srovnávač

Doplňkové zboží nebo služby - zboží a služby, které jsou nabízeny okamžitě před dokončením transakce zahájené v rámci online zprostředkovatelských služeb, a to jako doplněk k primárnímu zboží nebo službě nabízeným podnikatelským uživatelem

Mediace – mimosoudní způsob řešení sporů jehož cílem je dohoda mezi stranami za pomoci zvoleného mediátora

Trvalý nosič dat – jakýkoli nástroj, který umožňuje podnikatelským uživatelům ukládat informace určené jim osobně způsobem vhodným pro jejich budoucí použití a po dobu přiměřenou jejich účelu a který umožňuje reprodukci uložených informací v nezměněném stavu

Finanční skupina Partners – do této skupiny patří společnost Partners Financial Services (dále také jako „PFS“), Partners investiční společnost, Nemovitostní fond Trigea, Partners bankovní služby a NextPage Media. Dále sem spadá pojišťovna Simplea, penzijní společnost Rentea a v blízkém časovém horizontu se do této skupiny připojí Partners Banka.

Podmínky srovnávače produktů

Určení pořadí nabídek na základě zadaných kritérií uživatelem srovnávače
Pořadí nabídek jednotlivých produktů konkrétních společností je ve srovnávači určeno dle jednoho zásadního parametru ovlivňujícího rozhodování uživatelů portálu. V případě srovnání hypoték je tímto určujícím parametrem úroková sazba, u životního pojištění je parametrem cena, u stavebního spoření úroková sazba, u doplňkového penzijního spoření je pak parametrem zhodnocení od založení daného fondu. U produktů neživotního pojištění, které lze sjednat v rámci srovnávače– tj. cestovní pojištění, pojištění majetku a pojištění motorových vozidel je pořadí nabídek jednotlivých pojišťoven ve srovnávači určeno na základě parametru ceny od nejlevnější po nejdražší.

Obchodním partnerům či dalším společnostem, jejichž produkty jsou na platformě srovnávány, není umožněno nijak ovlivnit pořadí produktů v rámci výsledného srovnání. Za úplatu však může obchodní partner, s kterým máme uzavřenu smlouvu, nechat označit produkt ze svého portfolia nálepkou „Náš tip“.

Důvody pro rozhodnutí zcela nebo zčásti pozastavit, ukončit nebo jakkoli jinak omezit poskytování online zprostředkovatelských služeb podnikatelským uživatelům
Abychom uživatelům platformy poskytli nejlepší srovnání vyhledávaných produktů na trhu, snažíme se spolupracovat s co největším počtem obchodních partnerů a podrobit požadované srovnání produktů v nejširší možné míře, aby co nejobjektivněji odrážela reálný stav nabídek na trhu.
I přes tento cíl nemůžeme nutit žádnou společnost, aby se její produkty staly předmětem srovnání, pokud o takových nemáme dostatečně detailní informace. Důvodem pro rozhodnutí zcela nebo zčásti pozastavit, ukončit nebo jakkoliv jinak omezit poskytování online zprostředkovatelských služeb konkrétního produktu, by tak byla zejména změna, která by zapříčinila absenci nutných informací o produktu, který by byl jinak předmětem srovnání, ukončení nabízení takového produktu samotným podnikatelským uživatelem, popř. jakákoliv změna produktu, která by mohla negativně ovlivnit koncového zákazníka.

Doplňkové zboží a služby
V rámci produktu pojištění majetku lze jako doplňkovou službu sjednat pojištění odpovědnosti. Další doplňkové služby u jiných produktů nejsou poskytovány.

Rozdílné zacházení
NextPage Media, s.r.o. v rámci platformy srovnávače nenabízí vlastní neživotní produkty Finanční skupiny Partners a tak ani neuplatňuje rozdílné zacházení mezi produkty vlastními a produkty jiných společností v rámci jejich porovnání.

Práva duševního vlastnictví
Společnost NextPage Media, s.r.o. deklaruje podnikatelským uživatelům, jejichž produkty jsou předmětem srovnání na uvedené platformě, jsou zachována veškeré nároky a práva plynoucí z duševního vlastnictví k těmto produktům.

Vyřizování stížností
Stížnosti ve věci platformy srovnávače produktů řeší odpovědní pracovníci v oddělení Právní a compliance PFS. Reklamační řád a nabízené kanály pro předání stížnosti jsou pak uvedeny na internetových stránkách zde: https://www.partners.cz/userfiles/reklamacni-rad-partners_16251440165458.pdf

Mediace
Dle Nařízení P2B se povinnost uvést v obchodních podmínkách jména minimálně dvou mediátorů článku 12 odst. 7 nevztahuje na platformy, které provozují malé podniky dle smyslu přílohy k doporučení 2003/361/ES – tzn. zaměstnávají méně než 50 osob a jejichž roční obrat nepřesahuje 10 milionů EUR, za který se považuje i společnost NextPage Media, s.r.o.
Přesto je společnost NextPage Media, s.r.o. připravena řešit případné spory z provozované platformy prostřednictvím osoby mediátora zapsaného v seznamu mediátorů vedeném Ministerstvem spravedlnosti ČR se zaměřením na obchodní spory, na kterém se strany shodnou a to v zájmu dosažení konsensu mezi stranami případného sporu. Přiměřená část celkových nákladů na mediaci se určí na základě návrhu mediátora s přihlédnutím ke všem relevantním aspektům daného případu, pokud se strany nedohodnou jinak.

Další podmínky spolupráce s podnikatelskými uživateli
NextPage Media, s.r.o. jako poskytovatel online zprostředkovatelských služeb dále prohlašuje, že:
- uplatňuje změny podmínek se zpětnou působností pouze v případě, že vycházejí z právní nebo regulační povinnosti nebo jsou pro podnikatelské uživatele výhodné
- podmínky ukončení smluvního vztahu mezi NextPage Media, s.r.o. a podnikatelským uživatelem týkající se umístění produktu na platformu srovnávače se řídí uzavřenou smlouvou. V ostatních případech se mohou podnikatelští uživatelé se svým požadavkem kontaktovat obchodní oddělení PFS prostřednictvím e-mailu usetri@penize.cz
- v případě zprostředkování produktu přes srovnávač společnosti NextPage Media, s.r.o. se získané osobní údaje zákazníka, jejichž množství se liší v závislosti na konkrétním produktu, předávají společnosti, o jejichž produkt zákazník v platformě srovnávače projevil zájem, ale nepředává je dalším třetím stranám
- nevyužívá dodatečné distribuční kanály a přidružené programy

Změny v podmínkách
O plánovaných změnách podmínek informuje NextPage Media, s.r.o. podnikatelské uživatele minimálně 15 dnů před plánovanou změnou prostřednictvím trvalého nosiče dat. V případě potřeby může být tato lhůta po domluvě s podnikatelským uživatelem i přiměřeně prodloužena, aby měl podnikatelský uživatel dostatek času pro technické či obchodní úpravy umožňující se přizpůsobit navrženým změnám či ukončit smlouvu s poskytovatelem online zprostředkovatelských služeb. Účinnost avizovaných změn v oznámení nastane po uplynutí 15denní lhůty, resp. po uplynutí prodloužené lhůty, počítané od doručení oznámení.
Výjimkou, kdy se minimální 15denní lhůta nepoužije, je v souladu s čl. 3 odst. 4. Nařízení případ, kdy poskytovatel online zprostředkovatelských služeb musí:
a) na základě právní nebo regulační povinnosti změnit své podmínky takovým způsobem, který mu neumožňuje dodržet lhůtu danou Nařízením
b) výjimečně změnit své podmínky s cílem čelit neočekávánému a bezprostředně hrozícímu nebezpečí spojenému s ochranou online zprostředkovatelských služeb, spotřebitel či podnikatelských uživatelů před podvodem, malwarem, spamem, porušením zabezpečení údajů nebo jinými kybernetickými riziky.